postępowanie karnepostępowanie karne

Prawo do ubiegania się o wydanie wyroku łącznego

Jeżeli zostałeś skazany za kilka różnych przestępstw, możesz złożyć wniosek o wydanie wyroku łącznego.

Twój wniosek zostanie uwzględniony, jeśli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Ma to miejsce, gdy:

- popełniłeś dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw,
- wymierzono Ci za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Zasadą jest, iż połączeniu podlegają kary jednorodne (tego samego rodzaju).

Istnieje też możliwość łączenia:

1) kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności,
2) kary dożywotniego pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności lub inną karą,
3) kary 25 lat pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności lub inną karą,
4) kary dożywotniego pozbawienia wolności z karą 25 lat pozbawienia wolności,
5) kary orzeczonej bez warunkowego zawieszenia jej wykonania z karą tego samego rodzaju orzeczoną z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Wniosek o wydanie wyroku łącznego należy złożyć do sądu, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, właściwy jest sąd wyższego rzędu. Wniosek jest wolny od opłat.

Pamiętaj, że sąd może zwrócić się do zakładów karnych, w których przebywałeś, o nadesłanie opinii o Twoim zachowaniu się w okresie odbywania kary, jak również informacji o Twoich warunkach rodzinnych, majątkowych i co do stanu zdrowia oraz danych o odbyciu kary z poszczególnych wyroków.

Wniosek skazanego o wydanie wyroku łącznego