zasiłek dla bezrobotnychzasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Jeżeli po zwolnieniu z ZK chcesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musisz spełniać trzy warunki:

1) w okresie 18 miesięcy poprzedzających osadzenie w ZK dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, byłeś zatrudniony (również na umowę zlecenie) i osiągałeś wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (od stycznia 2009 r. minimalne wynagrodzenie to 1.276,00 zł brutto);

2) urząd pracy nie będzie miał dla Ciebie oferty pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3) zarejestrujesz się w ciągu 30 dni od zwolnienia z ZK.

Do wymaganych 365 dni zatrudnienia zalicza się też okres służby wojskowej, urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, a także okresy pobierania zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli były one przyznane bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia i jeśli podstawę wymiaru tych świadczeń stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Zasiłek jest naliczany po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Ile wynosi zasiłek

Podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi obecnie 551 zł 80 gr brutto.

Bezrobotny, który ma staż pracy krótszy niż 5 lat, otrzymuje 80% podstawowej kwoty zasiłku.

Bezrobotny, który ma co najmniej 20-letni staż pracy, otrzymuje 120% podstawowej kwoty zasiłku.

UWAGA: Kwota zasiłku zmienia się - należy zapytać w urzędzie pracy, ile aktualnie wynosi zasiłek.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Zasadniczo zasiłek jest wypłacany przez 6 miesięcy. Wyjątki:

1. Zasiłek przysługuje przez 12 miesięcy, jeżeli

- na obszarze działania powiatowego urzędu pracy bezrobocie przekracza 125% średniej krajowej (według stanu na 30 czerwca poprzedniego roku), albo

- bezrobotny ma powyżej 50 lat i udokumentuje co najmniej 20-letni staż pracy.

2. Zasiłek przysługuje przez 18 miesięcy, jeżeli:

- bezrobotny udokumentuje co najmniej 20-letnie zatrudnienie, a w powiecie, w którym jest zameldowany, bezrobocie wynosi ponad 200% średniej krajowej, albo

- bezrobotny ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a jego małżonek jest również bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku (czyli upłynął okres, na jaki zasiłek temu małżonkowi przysługiwał).

Skrócenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed osadzeniem w ZK rozwiązałeś umowę o pracę za wypowiedzeniem albo przez porozumienie stron, to nie otrzymasz zasiłku przez pierwsze 90 dni od zarejestrowania się w urzędzie pracy (to znaczy, że okres pobierania zasiłku zostaje zmniejszony o te 90 dni).

Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed osadzeniem w ZK zostałeś dyscyplinarnie zwolniony z pracy, to nie otrzymasz zasiłku przez pierwsze 180 dni od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Jeżeli okres pobierania zasiłku w Twoim powiecie wynosi 6 miesięcy, to znaczy, że w ogóle nie otrzymasz zasiłku.

Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny odmówisz przyjęcia oferty pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych, stracisz prawo do zasiłku na 90 dni.